عوارض سیگار در سالمندی


سالمندان سیگاری 40% بیشتر ازسایرین دچار پوکی استخوان وشکستگی لگن می شوند. سیگار موجب کاهش جذب کلسیم ازغذا شده و سطح هورمون محکم کننده استخوان در بانوان (استروژن) را پایین می آورد .
@drmohsenmardanikivi

سالمندان سیگاری 40% بیشتر ازسایرین دچار پوکی استخوان وشکستگی لگن می شوند. سیگار موجب کاهش جذب کلسیم ازغذا شده و سطح هورمون محکم کننده استخوان در بانوان (استروژن) را پایین می آورد.
@drmohsenmardanikivi
سالمندان سیگاری 40% بیشتر ازسایرین دچار پوکی استخوان وشکستگی لگن می شوند. سیگار موجب کاهش جذب کلسیم ازغذا شده و سطح هورمون محکم کننده استخوان در بانوان (استروژن) را پایین می آورد.
@drmohsenmardanikivi
سالمندان سیگاری 40% بیشتر ازسایرین دچار پوکی استخوان وشکستگی لگن می شوند. سیگار موجب کاهش جذب کلسیم ازغذا شده و سطح هورمون محکم کننده استخوان در بانوان (استروژن) را پایین می آورد.
@drmohsenmardanikivi

-