پیوند تاندون آشیل با الوگرافت توسط دکتر محسن مردانی کیوی

خانم ۶۲ ساله دیابتی که با پارگی تاندون اشیل بعداز گذشت ۵ ماه به دکتر محسن مردانی کیوی مراجعه کرد.

در تصویر خالی بودن فضای پشت پا را مشاهده می کنید.


روز گذشته بیمار مذکور توسط دکتر محسن مردانی کیوی در بیمارستان قائم رشت تحت جراحی قرار گرفت.


تصویر فوق حدود ۴ سانتیمتر نقص در تاندون اشیل بیمار را نشان میدهد.پیوند تاندون اشیل با الوگرافت از یک انسان دیگه به بیمار توسط دکتر محسن مردانی کیوی


تصویر نهایی عمل جراحی که توسط دکتر محسن مردانی کیوی در بیمارستان قائم رشت انجام گرفت پارگی تاندون آشیل به خوبی ترمیم شده و نقص فضای خالی برطرف شده است.

-