این سایت جهت اطلاع رسانی به بیماران محترم در زمینه های مختلف ارتوپدی و اسیب های ورزشی و همچنین جهت ارتقای آموزش برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و دستیاران ارتوپدی طراحی شده است. لطفا در صورتی که بیمار هستید به بخش الف و در صورتی که دانشجو هستید به بخش ب مراجعه کنید.
It is an orthopetic and sport medicine website for students education and improvment of patient s knowledge about every aspects of such injuries.
If you are patient , please click part A and if you are student , please click part B.