تروماتولوژی لگن و اندام تحتانی: چنانچه از نام آن پیداست به آسیب شناسی و نحوه ی اپروچ به صدمات ناحیه لگن و اندام های تختانی پرداخته شده است. مؤلفین: دکتر کامران اسدی، دکتر محسن مردانی کیوی، دکتر حسین اتحاد، دکتر مهران سلیمانها سال انتشار: 1390